Jak zatrudnić cudzoziemca?

Masz zamiar zatrudnić u siebie obcokrajowca? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak zatrudniać cudzoziemców i jakie dokumenty będą w związku z tym potrzebne. Proces zatrudnienia składa się z kilku etapów.

Rzeczy, których potrzebujesz

* wniosek o wydanie zezwolenia na pracę
* dowód wpłaty
* rejestr handlowy/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z ostatnich 3 miesięcy); w przypadku osób fizycznych występujących o zatrudnienie cudzoziemca w charakterze np. Pomocy domowej – należy załączyć dowód osobisty i zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
* dokument potwierdzający prawo do lokalu zgodnie z siedzibą firmy i miejscem wykonywania przez cudzoziemca pracy,
* zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
* zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
* umowa spółki,
* uchwała o powołaniu do pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej,
* kopia dokumentu podróży cudzoziemca
* dokumenty potwierdzające równoważność kwalifikacji zawodowych oraz poziom wykształcenia cudzoziemca
* oświadczenie pracodawcy złożone w trybie art. 75 kodeksu postępowania administracyjnego
* załącznik – wykaz stanu zatrudnienia,
* informacja starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (informacja w zakresie złożonej oferty pracy, również w systemie EURES) – (wzór zamieszczony na stronach internetowych urzędów wojewódzkich),
* dokumenty potwierdzające podjęcie przez pracodawcę działań w zakresie powierzenia pracy, która jest przedmiotem wniosku (np. ogłoszenie w gazecie, stronie internetowej itp.) wraz z pisemną informacją pracodawcy w zakresie realizacji,
* informacja pracodawcy w zakresie realizacji oferty EURES,
* zaświadczenie o niekaralności cudzoziemca uzyskane w Polsce z Krajowego Rejestru Karnego (wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu wojewódzkiego),
* zakres czynności cudzoziemca na wnioskowane stanowisko pracy (o ile nie został on uwzględniony we wniosku),
* upoważnienie/pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy – w przypadku reprezentowania przez inne osoby – oryginał.

W Dzienniku Ustaw 14 grudnia 2010 r. zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie dotyczące wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz U. nr 236, poz. 1559).

Po dniu 31 grudnia 2010 r, czyli od roku 2011 możliwe jest powierzenie wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy.

W związku z powyższym pracodawcy mogą rejestrować ww. oświadczenia dla pracowników z Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy z terminami wykonywania pracy przypadającymi w kolejnych latach.

Obowiązujące od 1 stycznia 2011r. druki:

* oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy oraz
* pouczenia dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie w zakładce : DLA PRACODAWCÓW – Informacje.

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Pracodawca lub jego pełnomocnik powinien złożyć pisemny wniosek do wojewody o wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę wraz z załącznikami. Jeśli cudzoziemiec miałby wykonywać pracę w innym województwie, niż to w którym zarejestrowana jest siedziba firmy, wówczas pracodawca musi złożyć dwa egzemplarze wniosków.

Należy postarać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca w Polsce. Przyrzeczenie to jest podstawą do ubiegania się o dokumenty legalizujące pobyt w Polsce cudzoziemca (wiza D5 lub decyzja wojewody o zamieszkaniu w Polsce na czas określony).

Po otrzymaniu dokumentów legalizujących pobyt obcokrajowca w kraju rozpoczyna się procedura wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce.

Pracodawca musi złożyć wszystkie dodatkowe dokumenty oraz zebrać i przedstawić zaświadczenia uwiarygodniające kompetencje przyszłego pracownika.

Trzeba pamiętać, że umowę o pracę z cudzoziemcem można zawrzeć dopiero po odebraniu zezwolenia na pracę dla niego.

Wskazówki

* Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o zgodę na zatrudnienie cudzoziemca pod warunkiem, że nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.
* Pracodawca musi udowodnić, że posiada lokal na prowadzenie działalności gospodarczej (np. przedstawić umowę najmu lokalu, zarejestrowaną w urzędzie skarbowym).
* Pracodawca może zatrudnić obcokrajowca pod warunkiem, że w jego firmie pracuje co najmniej jeden polski pracownik.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here